Velkommen til pdf-arkivet


EEC-kampen ca 1972

Pdf-arkivet presenterer – i anledning at det er førti år sia den første folkeavstemninga om norsk medlemskap i EEC (seinere EF og EU) – en del materiale fra den politiske kampen som stod den gang. Det meste er nei-stoff utgitt av Arbeiderkomiteen mot EEC og dyrtid (Akmed), Folkebevegelsen mot norsk medlemskap i Fellesmarkedet og andre kilder, men her er også en del av «informasjons»stoffet fra regjeringa og en del avisklipp fra tida rundt avstemninga. Materialet er tilfeldig utvalgt i dem betydning at det var det vi hadde tilgjengelig akkurat nå. Om du har materiale som kan komplettere denne samlinga, kan du sende en epost til akp.arkiv <krøllalfa> gmail.com. Ting vi skanner, blir stort sett ødelagt i prosessen og kasta etterpå, men sjeldenheter vil vi prøve å fare penere med.

Les mer om pdf-arkivet her. «Lik» oss på Facebook om du vil ha melding når vi legger ut nye ting.

Akmed | Folkebevegelsen | Annet nei-stoff | Litt ja | Info fra UD | Diverse | Avisklipp | Stæsj


Materiale fra Akmed

Akmeds hefte nr 1

Akmeds hefteserie nr 2

Akmeds hefteserie var sju hefter (format A5) som kom ut i 1971–72

Kamp mot EEC og dyrtid nr 4, 1971

Kamp mot EEC og dyrtid blei utgitt av Akmed i 1971 og 1972. Bladet hadde dels A4-format, dels avisformat og var på 4–8 sider. Vi har de fleste utgavene. Filstørrelsen er på 2–5 Mb.

EEC-motstanderen nr 6, 1972

Aktivistbladet for EEC-motstandere blei utgitt av Akmed. Vi har de to første utgavene. Nr 1 var en stensil på åtte sider, mens nr 2 var en trykt utgave på fire sider. Filstørrelse 2 Mb.

EEC-motstanderen var et diskusjonsblad utgitt av Akmed. De tre utgavene vi har, er alle utgitt etter folkeavstemninga. Fra 1973 har vi to blader med nummer 1, ett fra før og ett fra etter komiteens landsmøte. De er trykt i A4-format, 8–12 sider.

 • 1972: Nr 6 (4 Mb)
 • 1973: Nr 1 (før landsmøtet) (3 Mb) | Nr 1 (etter landsmøtet) (6 Mb)
 • Midtsidene i nr 1, 1973 (før) er trykt i A3-format og gjengis mer lesbart her.
Felles kamp nr 3, 1971

Felles kamp – ukeavis mot EEC og dyrtid blei utgitt av Akmed i Oslo og Akershus hver fredag fra seinhøstes 1971. Vi har så langt digitalisert 14 av utgavene. Alle unntatt én er i A4-format med 4–6 sider. Nr 16, 1972 er på 4 sider i avisformat.Filstørrelsen er på 1–3 Mb.

Norge for folket nr 4, 1972

Norge for folket – ukeavis mot EEC og dyrtid blei utgitt av Akmed i Bergen og Hordaland. Vi har to utgaver fra 1972. Begge er på 4 sider A4, filstørrelse 2 Mb.

Felles sak – ukeavis mot EEC og dyrtid blei utgitt av Akmed i Trondheim. Vi har en utgave. I tillegg har vi et skriv med oppsummering av erfaringene med ukeavis.

Lokalavisa mot EEC og dyrtid var ei ukeavis utgitt av Akmed i Arendal og omegn. Vi har to utgaver, begge på fire sider i A5-format (filstørrelse 0,5 Mb).

Mot EEC nr 2, 1973

Mot EEC var et tidsskrift som blei gitt ut i 1973, altså etter folkeavstemninga. Bibliotekbasen Bibsys har registrert en utgave, men vi dobler og legger ut to:

 • Nr 1, 1973 (20 sider A4, 7 Mb); bl.a: Veien til union. De løy og visste at de løy. 17. mai. Danmark i EEC. Islands nye fiskerigrense. Litt om valutarotet. Innholdet i Handelsavtalen. Kryssord.
 • Nr 2, 1973 (20 sider A4, 7 Mb); bl.a: Intervju med handelsminister Hallvard Eika. Sjølråderetten ingen formalitet. Storkapitalen kommenterer handelsavtalen. Unionen kommer. Motstanden øker i Danmark. Smørberget tjener storprodusentene. Valutapolitikk. Kryssord.
Union eller norsk sjølråderett

Stor seier for folket – hva nå?

Politisk storstreik mot EEC

EEC-sentralisering og Østmarka

Danmark viser: Det var rett å stemme nei

Vi står sterkere utenfor EEC

Enkelthefter og løpesedler fra Akmed


Materiale fra Folkebevegelsen

EEC-nytt nr 4, 1972

EEC-nytt var ei firesiders avis som kom ut hver fjortende dag fra årsskiftet 1971–72 og fram til folkeavstemninga, pluss med fire utgaver i 1973. Avisa blei først utgitt av Folkebevegelsens Oslo-utvalg og var ment til salg, men prøvenummeret viste seg å være en suksess, slik at Folkebevegelsen sentralt stod for utgivelsen alt fra andre utgave. Det blei også bestemt at avisa skulle være til gratis massespredning, og opplaget var på det meste 1,3 millioner. Vi har de fleste utgavene. Filstørrelsen er ca 3 Mb.

Motmeldinga

Motmeldinga (offisielt Folkebevegelsens melding om Norges forhold til De Europeiske Fellesskap (EF) – motmelding til Regjeringens stortingsmelding nr 50, 1971–72) blei utgitt av Folkebevegelsen i april 1972. Den var på 275 sider og hadde to hoveddeler. Del I inneholdt 12 kapitler med analyser av hvordan EEC-medlemskap ville slå ut på ulike samfunnsområder. Del II var en mer direkte imøtegåelse av regjeringas markedsmelding. Redaksjonsutvalget bestod av Haakon Bingen, Torstein Eckhoff, Arne Haugestad, Hjalmar Hegge og Ole Jørgen Mørkved. I tillegg var det seksten fagutvalg som bistod i arbeidet. Av hensyn til størrelsen presenterer vi motmeldinga oppdelt i fire filer.

 • Delfil 1: Kapittel 1–5 (Introduksjon; Nasjonal selvråderett og demokrati; Utviklingen mot en politisk og økonomisk union; Generell økonomi; Etableringsrett, arbeidskraft og kapitalbevegelser) (24 Mb)
 • Delfil 2: Kapittel 6 (Spesielle næringer: Energi, industri, landbruk og fiske) (26 Mb)
 • Delfil 3: Kapittel 7–12 (Distriktspolitikk; Miljø- og naturvern; Sosialpolitikk; Kvinnens stilling; Forholdet til andre land; Helhetssyn på Norge og Fellesmarkedet) (20 Mb)
 • Delfil 4: Imøtegåelse av regjeringas markedmelding, og tre vedlegg (Skånlandutvalgets innstilling; EF-kommisjonens forhandlingsmandat overfor Sverige; et foredrag av forskningssjef Odd Aukrust) (23 Mb)
Motstandsavisa mai–juni 1972

Motstandsavisa var en stensil/avis gitt ut av Folkebevegelsens skoleutvalg i Oslo og Bærum. Vi har tre utgaver. Vi har også en tidlig utgave (februar 1971) utgitt av Folkebevegelsen på Oslo katedralskole.

 • 1971: Februar (4 sider ca A3, 2 Mb)
 • 1972: Nr 4 (2 sider A4, 1 Mb) | Nr 5 (2 sider A4, 1 Mb) | mai–juni (4 sider ca A3, 3 Mb)
Trygg arbeidsplassene

Faglig informasjon er et informasjonsflak utgitt av faglig utvalg i Folkebevegelsen. Vi har en unummerert og udatert utgave (2 sider A4, 1 Mb). Arbeiderbevegelsen arkiv og bibliotek har registrert ni utgaver av Trygge arbeidsplasser – faglig informasjon. Vi har ei avis med tittelen Trygg arbeidsplassene!, datert januar 1972 (4 sider avisformat, 3 Mb).

Hva valget gjelder

Annet materiale fra Folkebevegelsen


Nei-materiale fra andre

For et fritt Norge

Studentersamfundet høsten 1971

Reis kampen mot dyrtida og EEC!

1. mai mot EEC

Noe ja-stoff

LO-informasjon nr 3

Offentlige publikasjoner

UD orienterer nr 1

UD orienterer nr 16

En orientering fra Utenriksdepartementet var en serie på 16 temahefter utgitt fra juni 1971 til juni 1972. De var i A5-format på mellom 8 og 16 sider, bortsett fra det siste på 32 sider. Filstørrelse 1–3 Mb.

Norske fiskerier og EF

Andre utgivelser fra Utenriksdepartementet


Diverse

Romatraktaten

Avisklipp

Her presenterer vi et klipputvalg fra noen aviser i dagene rundt folkeavstemninga. Det er til dels mye mer EEC-stoff i disse avisene enn det vi har tatt med her. Annonser som er rykka inn i flere aviser, er bare tatt med en gang her. Månedsavisa Klassekampen nr 9 er gjengitt komplett. Bortsett fra denne avisa og VG er alle avisene i et gigantformat som er nærmest ukjent i dag. Heilsider fra disse avisene er av praktiske grunner delt i to.

Nordlys 26. september 1972

Nordlys 23. september 1972: Annonse «Til Arbeiderpartiets velgere», leder «Fellesskapet og Norge», leserinnlegg «Kjent læstadianer uttaler seg», annonse «Alle disse sier ja til EF» (Europabevegelsen), annonse «Trygdene ved EF-medlemskap» (Sosialdepartementet), intervju med statssekretær Arve Johnsen «EF kan ikke forandre noe i vår oljepolitikk», annonse fra Utenriksdepartementet om avstemningsgrunnlaget, annonse «Du kan stemme nei» (AIK i Troms), annonse «Det er når vi sier "nei" at vi "selger Norge"» (Tromsø og omegn Industriforening), diverse mindre annonser (9 Mb)

Nordlys 25. september 1972: Annonse (?) «Ja til samarbeid – Ja til A-regjering», leder «Velg ja», artikkel «Statsråd Treholt rystet – Per Borten med grove usannheter» (2 Mb)

Nordlys 26. september 1972: Forsideoppslag «Utkant-Norge sa nei til EF-medlemskap» og «Bratteli-regjeringen går av – kaos i de nærmeste ukene?». leder «Nord-Norge valgte nei», telegram fra presidenten i Europaparlamentet til statsminister Bratteli: «EF et demokratisk fellesskap» (3 Mb)

VG 23. september 1972

VG 22. september 1972: Forside «61 % ja i Oslo», leder «Meningsmålinger i søkelyset» og «Varsku fra Højdahl», artikkel «Mange Sp-velgere over til ja-siden», ny meningsmåling, Arnold Haukeland stemmer også ja, Sigurd Allern: «Stem nei til salg av Norge», annonse fra Norges Fiskarlag, «Politikeren og markedseksperten vurderer nei-agitasjonen» (7 Mb)

VG 23. september 1972: Forside «Nei-folk fornekter sine ledere», leder «Vis Norge din tillit», artikler «Skremsler til siste slutt», «Seip skulle knebles», «Brattelis ansvar», «Sørgelig ujevn forestilling mellom Korvald og Willoch», Erling Norvik: «Ja til trygghet», meningsmåling: «Oslo om EF-politikerne», «Ingen tror på Folkebevegelsen som parti», Bjørge Lillelien stemmer også ja, intervju med Trygve Bratteli: «Et trist feilgrep å si nei», «Grov løgn om vår olje i EF», motstanderne har «kastet alle hemninger over bord», annonse fra rederinæringen (9 Mb)

VG 26. september 1972: Forside «Bratteli går – politisk krise», leder «Seier gir ansvar», kommentar «Eika som leder av mini-koalisjon», kommentar «Nei-regjering med ja-innslag?», kommentarer fra utlandet, «Sjokk på Oslo børs i dag», «Studentersamfundet i kok og allsang», «FB vil fortsette som pressgruppe – Ja til EF-aksjonen oppløses» (7 Mb)

VG 27. september 1972: Forside «Borten slår ut Eika», ledere «Skår i seiersgleden», «Tingmann hopper av» og «I Oslo», artikkel «Arbeidsplasser i småbedrifter truet» (3 Mb)

VG 28. september 1972: Forside «Nytt EF-valg i 1973», ledere «Nei til trusel i møllpose» og «Farlig bivirkning», kommentar «Nytt EF-valg om ett år», «Hvorfor gikk det galt», «Brussel-reiser avbestilles», «Meningsmålingenes politiske virkning må vurderes», «Aldri mer folkeavstemning?» (4 Mb)

Dagbladet 26. september 1972

Dagbladet 23. september 1972: Forside «Nei-flertall i 400 kommuner?», kommentar «Et system i krise», nei-annonse fra landbruket, leder «Stem nei!», annonse «Kulturarbeidere, kunstnere og pressefolk sier Ja til EF», «Hvem kommer, hvem går, hvem sitter?», annonse «Et nei er sjansespill» (Europabevegelsen), «Delte ut nei-brosjyrer, havnet i fyllearresten», «Hvor er vardene? spør Time-Life-sjef», diverse annonser (9 Mb)

Dagbladet 26. september 1972: Forside «Nei sa Norge», kommentar «Arbeiderpartiets største nederlag», leder «Et felles ansvar», «Prognoser og svingninger», «Brattelis tunge kveld», «"Nordmenn tok saken i egne hender"», Ja til EF: «Vi tapte på tvilerne», «"NRKs valgkampdekning ikke god journalistikk"», «– En seier for det norske folk» (8 Mb)

Aftenposten 23. september 1972

Aftenposten 23. september 1972: Forside «Motstanderne tør ikke ta ansvaret», utenriksminister Cappelen: «Derfor ja», annonse «Stem på fremskrittet – si ja» (Winge), ledere «Derfor ja» og «"Sjølråderett –"», annonse «Høyre-politikere begrunner sitt ja» (Oslo Høyre), «Motstandere sprer direkte løgn om oljepolitikken», annonse «Vi stemmer ja» (Oslo Høyre), annonse fra studenter og ansatte ved BI, «Alvorlig situasjon for Norge dersom det blir nei», diverse artikler (9 Mb)

Arbeiderbladet 23. september 1972

Arbeiderbladet 23. september 1972: Forside «Ja til samarbeid – Ja til A-regjering», annonse «Vi tjener mest på oljen innenfor EF» (Arbeiderpartiet), «Forbundsformenn sier ja fordi EF betyr samarbeid mellom nasjoner og trygge arbeidsplasser», ledere «Foran valgets dag», «Det siste spøkelse» og «Nei-koalisjonen», Tor Aspengren: «EF-saken og fraksjonsvirksomhet», annonse «EF-medlemskap og inntektsutvikling» (sosialøkonomer), utenriksminister Cappelen: «Nordsjø-oljen er fullt og helt norsk eiendom» (5 Mb)

Arbeiderbladet 23. september 1972

Klassekampen nr 9, 1972 (komplett) (8 Mb)


Litt stæsj

Jakkemerke "Stem nei"

Tilbake til pdf-arkivet