Velkommen til pdf-arkivet


EEC-kampen fram til 1972

Pdf-arkivet presenterte i 2012 – i anledning at det da var førti år sia den første folkeavstemninga om norsk medlemskap i EEC (seinere EF og EU) – en del materiale fra den politiske kampen som stod den gang. Nå i 2022 – til femti-års-jubileet – har vi lagt til ytterligere stoff. Pluss at vi nå har inkludert materiale fra EEC-diskusjonen på tidlig 1960-tall. I alt er det rundt 350 objekter som er digitalisert.

Det er meste er nei-stoff. Dette er utgitt av Folkebevegelsen mot norsk medlemskap i Fellesmarkedet og av Arbeiderkomiteen mot EEC og dyrtid (AKMED) og mange flere. Det er også publikasjoner fra ja-sida og en del av «informasjons»stoffet fra regjeringa. Pluss pluss.

Materialet er tilfeldig utvalgt i den betydning at det er det vi har hatt tilgjengelig akkurat nå. Om du har materiale som kan komplettere denne samlinga, kan du sende en epost til akp.arkiv <krøllalfa> gmail.com.

Filstørrelse er under 3 MB, om ikke annet er oppgitt.

Siste publisering her 20.09.2022.

Les mer om pdf-arkivet her. «Lik» oss på Facebook om du vil ha melding når vi legger ut nye ting.

Folkebevegelsen | AKMED |Annet nei-stoff | Ja-sida | Info fra UD | Diverse | Avisklipp | Stæsj | 1960-tallet


Materiale fra Folkebevegelsen

EEC-nytt

EEC-nytt nr. 4, 1972 EEC-nytt nr. 5, 1972 EEC-nytt nr. 13, 1972 EEC-nytt nr. 2, 1973

EEC-nytt var ei firesiders avis som kom ut hver fjortende dag fra årsskiftet 1971–72 og fram til folkeavstemninga, pluss med fire utgaver i 1973. Avisa blei først utgitt av Folkebevegelsens Oslo-utvalg og var ment til salg, men prøvenummeret viste seg å være en suksess, slik at Folkebevegelsen sentralt stod for utgivelsen alt fra andre utgave. Det blei også bestemt at avisa skulle være til gratis massespredning, og opplaget var på det meste 1,4 millioner. Vi har de fleste (alle?) utgavene.

Motmeldinga

Motmeldinga

Motmeldinga (offisielt Folkebevegelsens melding om Norges forhold til De Europeiske Fellesskap (EF) – motmelding til Regjeringens stortingsmelding nr. 50, 1971–72) blei utgitt av Folkebevegelsen i april 1972. Den var på 275 sider og hadde to hoveddeler. Del I inneholdt 12 kapitler med analyser av hvordan EEC-medlemskap ville slå ut på ulike samfunnsområder. Del II var en mer direkte imøtegåelse av regjeringas markedsmelding. Redaksjonsutvalget bestod av Haakon Bingen, Torstein Eckhoff, Arne Haugestad, Hjalmar Hegge og Ole Jørgen Mørkved. I tillegg var det seksten fagutvalg som bistod i arbeidet. Av hensyn til størrelsen presenterer vi motmeldinga oppdelt i fire filer.

Faglig informasjon

Faglig informasjon Trygg arbeidsplassene Trygge arbeidsplasser nr. 6, 1972 Faginform nr. 3, 1972

Faglig informasjon er en serie informasjonsark (A4). De fem vi har tilgang på er uten dato og nummer, bortsett fra ett med nummer 8, 1971. Vi har prøvd å datere dem på grunnlag av innholdet. Ett ark (muligens det første) er utgitt av Oslo-områdets fagige utvalg av Folkebevegelsen, de øvrige av det najonale Faglig utvalg. De fem utgavene er her samla i ei fil.

Avisa Trygge arbeidsplasser – faglig informasjon kom ut månedlig i 1972 med Folkebevegelsen som utgiver. Det første nummeret het Trygg arbeidsplassene!. Vi har åtte firesiders utgaver og mangler muligens én.

Vi har to små publikasjoner med tittelen Faginform. Det ene er uten nummerering, det andre er nr. 3. Sistnevnte er utgitt av faglig utvalg i Folkebevegelsen i Sør-Trøndelag. Begge er i A5-format med 4 sider.

Industribrosjyrer

Aluminiumsindustrien og EF Skogindustrien og EF

Disse er i A3-format (ett ark), som brettes til A5.

Artikler og foredrag

Aukrust: En frihandelsavtale med EEC vil løse våre tollpolitiske problemer Gaarder: Den norske kvinne og EEC Johansen: Minsket innflytelse for norsk fagbevegelse i EEC Sunnanå: Fiskeriforhandlingene

Lokalt

Motstandsavisa mai–juni 1972Til Trondheims befolkning Øyfolket Hvorfor nei til EF? (Ullern, Røa, Ris)

Motstandsavisa var en stensil/avis gitt ut av Folkebevegelsens skoleutvalg i Oslo og Bærum. Vi har tre utgaver. Vi har også en tidlig utgave (februar 1971) utgitt av Folkebevegelsen på Oslo katedralskole.

Fra Trøndelag

Et aktivt lokallag på Sjetnhaugan publiserte lokal informasjon om EEC ukentlig en periode. Vi legger ut noen av disse og en del andre stensiler fra dem i ei samlefil (5 MB).

Ellers

Annet materiale fra Folkebevegelsen

37 stemte mot Hva valget gjelder Hva er EEC? De nære ting EEC i praksis


Materiale fra Arbeiderkomiteen mot EEC og dyrtid

AKMEDs hefteserie

Akmeds hefte nr 1 Akmeds hefteserie nr 2 Aluminiumsindustrien og EEC EEC – en trusel mot kvinnene

AKMEDs hefteserie var sju hefter (format A5) som kom ut i 1971–72.

Kamp mot EEC og dyrtid

Kamp mot EEC og dyrtid nr. 4, 1971 Kamp mot EEC og dyrtid nr. 3, 1972 Kamp mot EEC og dyrtid nr. 5, 1972

Bladet blei utgitt av AKMED i 1971 og 1972. Det hadde dels A4-format, dels avisformat og var på 4–8 sider. Vi har sannsynligvis alle utgavene. Filstørrelsen er på 2–5 MB.

Andre blader fra AKMED

EEC-motstanderen nr 6, 1972 Felles kamp nr 3, 1971 Norge for folket nr 4, 1972 Mot EEC nr 2, 1973

Aktivistbladet for EEC-motstandere blei utgitt av AKMED. Vi har to utgaver. Nr. 1 var en stensil på åtte sider, mens nr. 2 var en trykt utgave på fire sider.

EEC-motstanderen var et diskusjonsblad utgitt av AKMED. Vi mangler en del utgaver. Bladene er trykt i A4-format, 4–12 sider. Filstørrelse 1–6 MB.

Felles kamp – ukeavis mot EEC og dyrtid blei utgitt av AKMED i Oslo og Akershus hver fredag fra seinhøstes 1971. Vi har så langt digitalisert 22 av utgavene. Alle unntatt to er i A4-format med 4–6 sider. Nr. 16 og 17, 1972 er på 4 sider i avisformat.

Nei til salg av Norge er en stensil som oppgis å være diskusjonsblad for AKMED i Oslo og Akershus. Bladet virker å være utgitt etter folkeavstemninga. Trykkekvaliteten er varierende

Vi har også et blad med samme navn (nr. 1, 1972), som er et medlemsblad for AKMED nasjonalt.

Norge for folket – ukeavis mot EEC og dyrtid blei utgitt av AKMED i Bergen og Hordaland. Vi har to utgaver fra 1972. Begge er på 4 sider A4.

Felles sak – ukeavis mot EEC og dyrtid blei utgitt av AKMED i Trondheim. Vi har noen få utgaver. I tillegg har vi et skriv med oppsummering av erfaringene med ukeavis.

Lokalavisa mot EEC og dyrtid var ei ukeavis utgitt av AKMED i Arendal og omegn. Vi har to utgaver, begge på fire sider i A5-format.

Mot EEC var et tidsskrift som blei gitt ut i 1973, altså etter folkeavstemninga. Bibliotekbasen Bibsys har registrert en utgave, men vi dobler og legger ut to:

Enkelthefter, løpesedler m.m. fra AKMED

Union eller norsk sjølråderett Stor seier for folket – hva nå? Politisk storstreik mot EEC EEC-sentralisering og Østmarka Danmark viser: Det var rett å stemme nei Vi står sterkere utenfor EEC


Nei-materiale fra andre

Fra Arbeiderbevegelsens informasjonskomite
mot norsk medlemskap i EF (AIK)

Pris- og fobrukerspørsmål Til Arbeiderpartiets velgere

Dette bør du vite om EF

Hvorfor kvinnemotstand Kan Bratteli gjøre som han ønsker? Økopolitikk eller EF?

Hefteserie utgitt av Pax forlag

Diverse ml-grupper

For et fritt Norge Reis kampen mot dyrtida og EEC! EEC truer arbeidsplassene
Ungdommens kamp mot EEC

Politiske partier og ungdomsorganisasjonene

1. mai mot EEC Hva mener Du?
Kamp mot EEC – kapitalens fellesskap Kampen fortsetter!

Andre utgivere

Studiebok om Noreg og Fellesmarknaden Studentersamfundet høsten 1971 Felles mål Vi stemmer nei!
EEC og Afrika


Publikasjoner fra ja-sida

Landsorganisasjonen (LO)

LO-informasjon nr. 1 LO-informasjon nr. 3

Europabevegelsen

Ole David Koht Norbye: Utviklingslandene og Det europeiske fellesskapet Skipsfart og skipsbygging og Det europeiske fellesskapet EF og miljøvern

Småskrifter om Det europeiske fellesskapet (EEC)

Brosjyrer om næringslivet

Annet

Ja til EF-aksjonen

Hvorfor ja til EF Ja til EF nr. 2, 1972 Si ja nr. 2 Hvorfor ikke samarbeid?

Ungdomskampanjen for norsk EF-tilslutning

Kommer fienden? Vårt ja gir Norge trygghet

Høyre / Unge Høyre

EF spesial (Unge Høyre) EEC – et tilbud til deg

Annet

Brev fra Trygve Bratteli Ta ansvar for Norge, stem ja


Offentlige publikasjoner

En orientering fra Utenriksdepartementet

UD orienterer nr. 1: Romatraktaten blir til UD orienterer nr. 1: Sosialpolitikken UD orienterer nr. 1: Distriktspolitikken UD orienterer nr. 1: Kvinnene og EF UD orienterer nr. 1: 100 spørsmål og svar

Dette var en serie på 16 temahefter utgitt fra juni 1971 til juni 1972. De var i A5-format på mellom 8 og 16 sider, bortsett fra det siste på 32 sider.

Spesialrapporter fra Arbeidsutvalget for de europeiske markedsspørsmål (Markedsutvalget)

Markedutvalgets rapport nr. 1: Arbeids- og innvandringspolitikk i EF Markedutvalgets rapport nr. 2: Distriktspolitikke i EF Markedutvalgets rapport nr. 3: Sosialpolitikken i EF Markedutvalgets rapport nr. 4:Transportpolitikken i EF og norsk transportpolitikk

Andre utgivelser fra Utenriksdepartementet

Norge og EF – sammendrag av stortingsmelding nr 50 for 1971–72 Norske fiskerier og EF Nork industri og EF Selvråderett og råderett


Diverse

Romatraktaten Særtrykk av Aftenposten Sveriges frihandelsavtale med EEC Avslør LO-ledelsens klasseforræderi


Avisklipp

Her presenterer vi et klipputvalg fra noen aviser i dagene rundt folkeavstemninga. Det er til dels mye mer EEC-stoff i disse avisene enn det vi har tatt med her. Annonser som er rykka inn i flere aviser, er bare tatt med en gang. Månedsavisa Klassekampen nr. 9 er gjengitt komplett. Bortsett fra denne avisa og VG er alle avisene i et gigantformat som er nærmest ukjent i dag. Heilsider fra disse avisene er av praktiske grunner delt i to.

Nordlys 26. september 1972

Nordlys 23. september 1972: Annonse «Til Arbeiderpartiets velgere», leder «Fellesskapet og Norge», leserinnlegg «Kjent læstadianer uttaler seg», annonse «Alle disse sier ja til EF» (Europabevegelsen), annonse «Trygdene ved EF-medlemskap» (Sosialdepartementet), intervju med statssekretær Arve Johnsen «EF kan ikke forandre noe i vår oljepolitikk», annonse fra Utenriksdepartementet om avstemningsgrunnlaget, annonse «Du kan stemme nei» (AIK i Troms), annonse «Det er når vi sier "nei" at vi "selger Norge"» (Tromsø og omegn Industriforening), diverse mindre annonser (9 MB)

Nordlys 25. september 1972: Annonse (?) «Ja til samarbeid – Ja til A-regjering», leder «Velg ja», artikkel «Statsråd Treholt rystet – Per Borten med grove usannheter»

Nordlys 26. september 1972: Forsideoppslag «Utkant-Norge sa nei til EF-medlemskap» og «Bratteli-regjeringen går av – kaos i de nærmeste ukene?». leder «Nord-Norge valgte nei», telegram fra presidenten i Europaparlamentet til statsminister Bratteli: «EF et demokratisk fellesskap»

VG 23. september 1972

VG 22. september 1972: Forside «61 % ja i Oslo», leder «Meningsmålinger i søkelyset» og «Varsku fra Højdahl», artikkel «Mange Sp-velgere over til ja-siden», ny meningsmåling, Arnold Haukeland stemmer også ja, Sigurd Allern: «Stem nei til salg av Norge», annonse fra Norges Fiskarlag, «Politikeren og markedseksperten vurderer nei-agitasjonen» (7 MB)

VG 23. september 1972: Forside «Nei-folk fornekter sine ledere», leder «Vis Norge din tillit», artikler «Skremsler til siste slutt», «Seip skulle knebles», «Brattelis ansvar», «Sørgelig ujevn forestilling mellom Korvald og Willoch», Erling Norvik: «Ja til trygghet», meningsmåling: «Oslo om EF-politikerne», «Ingen tror på Folkebevegelsen som parti», Bjørge Lillelien stemmer også ja, intervju med Trygve Bratteli: «Et trist feilgrep å si nei», «Grov løgn om vår olje i EF», motstanderne har «kastet alle hemninger over bord», annonse fra rederinæringen (9 MB)

VG 26. september 1972: Forside «Bratteli går – politisk krise», leder «Seier gir ansvar», kommentar «Eika som leder av mini-koalisjon», kommentar «Nei-regjering med ja-innslag?», kommentarer fra utlandet, «Sjokk på Oslo børs i dag», «Studentersamfundet i kok og allsang», «FB vil fortsette som pressgruppe – Ja til EF-aksjonen oppløses» (7 MB)

VG 27. september 1972: Forside «Borten slår ut Eika», ledere «Skår i seiersgleden», «Tingmann hopper av» og «I Oslo», artikkel «Arbeidsplasser i småbedrifter truet»

VG 28. september 1972: Forside «Nytt EF-valg i 1973», ledere «Nei til trusel i møllpose» og «Farlig bivirkning», kommentar «Nytt EF-valg om ett år», «Hvorfor gikk det galt», «Brussel-reiser avbestilles», «Meningsmålingenes politiske virkning må vurderes», «Aldri mer folkeavstemning?» (4 MB)

Dagbladet 26. september 1972

Dagbladet 23. september 1972: Forside «Nei-flertall i 400 kommuner?», kommentar «Et system i krise», nei-annonse fra landbruket, leder «Stem nei!», annonse «Kulturarbeidere, kunstnere og pressefolk sier Ja til EF», «Hvem kommer, hvem går, hvem sitter?», annonse «Et nei er sjansespill» (Europabevegelsen), «Delte ut nei-brosjyrer, havnet i fyllearresten», «Hvor er vardene? spør Time-Life-sjef», diverse annonser (9 MB)

Dagbladet 26. september 1972: Forside «Nei sa Norge», kommentar «Arbeiderpartiets største nederlag», leder «Et felles ansvar», «Prognoser og svingninger», «Brattelis tunge kveld», «"Nordmenn tok saken i egne hender"», Ja til EF: «Vi tapte på tvilerne», «"NRKs valgkampdekning ikke god journalistikk"», «– En seier for det norske folk» (8 MB)

Aftenposten 23. september 1972

Aftenposten 23. september 1972: Forside «Motstanderne tør ikke ta ansvaret», utenriksminister Cappelen: «Derfor ja», annonse «Stem på fremskrittet – si ja» (Winge), ledere «Derfor ja» og «"Sjølråderett –"», annonse «Høyre-politikere begrunner sitt ja» (Oslo Høyre), «Motstandere sprer direkte løgn om oljepolitikken», annonse «Vi stemmer ja» (Oslo Høyre), annonse fra studenter og ansatte ved BI, «Alvorlig situasjon for Norge dersom det blir nei», diverse artikler (9 MB)

Arbeiderbladet 23. september 1972

Arbeiderbladet 23. september 1972: Forside «Ja til samarbeid – Ja til A-regjering», annonse «Vi tjener mest på oljen innenfor EF» (Arbeiderpartiet), «Forbundsformenn sier ja fordi EF betyr samarbeid mellom nasjoner og trygge arbeidsplasser», ledere «Foran valgets dag», «Det siste spøkelse» og «Nei-koalisjonen», Tor Aspengren: «EF-saken og fraksjonsvirksomhet», annonse «EF-medlemskap og inntektsutvikling» (sosialøkonomer), utenriksminister Cappelen: «Nordsjø-oljen er fullt og helt norsk eiendom» (5 MB)

Arbeiderbladet 23. september 1972

Klassekampen nr 9, 1972 (komplett) (8 MB)


Litt stæsj

Jakkemerke "Stem nei" Medlemskort folkebevegelsen Nordahl Grieg


EEC-stoff fra 1960-tallet

Hans I. Kleven: Er Norge til salgs. Norges nasjonale suverenitet – paragraf 82 og fellesmarkedet Arild Haaland: Fellesmarkedet og Norges frihet. 150 spørsmål og svar Karl Evang: Har de små land utspilt sin rolle? Toralf Sætre: Norge – Fellesmarkedet og Romatraktaten Nasjonalkonferansen mot medlemskap i Fellesmarkedet for et uavhengig folkestyrt Norge i samarbeid med hele verden Hva saken gjelder, utgitt av de 100 fagorganiserte tillitsmenn i samarbeid med De 143 mot fullt medlemskap i Fellesmarkedet

Tilbake til pdf-arkivet