Velkommen til pdf-arkivet


Gnisten
– organ for Kommunistisk universitetslag (KUL)

Pdf-arkivet presenterer her noen årganger av avisa Gnisten..

Gnisten (forside)

Wikipedia skriver om KUL:

"Kommunistisk Universitetslag (KUL), grunnlagt i 1973, var en revolusjonær studentorganisasjon med basis i de filosofiske og sosialøkonomiske instituttene ved Universitetet i Oslo på 1970-tallet. De la stor vekt på teoretisk skolering i marxisme. KUL betraktet AKP(m-l) som en småborgerlig organisasjon og mente at en marxistisk analyse viste at selveiende bønder måtte regnes som en reaksjonær klasse. De kritiserte AKP(m-l) også for nasjonalisme og militarisme og definerte seg til venstre for dette partiet. KUL ga ut universitetsavisa Gnisten.

KUL samarbeidet med Kommunistisk Arbeiderforbund (KA) og utviklet seg til å bli dennes studentorganisasjon. KUL samarbeidet også en tid med Kommunistiske Arbeidsgrupper (KAG) ved Universitetet i Bergen. Ved grunnleggelsen forfektet KUL en rådskommunistisk leninisme. Imidlertid ble organisasjonen, i likhet med AKP(m-l), påvirket av politikken til Folkerepublikken Kina, som definerte seg som fiendtlig i forhold til Sovjet-kommunismen etter avstaliniseringen. KUL kritiserte imidlertid dreiningen i Kinas politikk etter Mao Zedongs død i 1976, og i den forbindelse støttet de også en kortere periode Albania som sosialistisk land.

KUL var generelt kritisk til Sovjetkommunismen både under og etter Stalin, noe som sto i motsetning til den overveiende positive vurderingen av Stalin i KA. Dette førte til brudd med KA vinteren 1980. En del av KULs medlemmer fortsatte deretter den politiske virksomheten fram til 1981. KUL sto sterkest i Oslo, men markerte seg også i Tromsø, Trondheim, Ås, og i Bergen, der deler av (KAG) ofte forfektet beslektede synspunkter.

Selv om KUL var en tallmessig liten gruppe, har mange senere kulturpersonligheter, intellektuelle og politikere bakgrunn som medlemmer der. Blant de mest kjente kan nevnes Espen Søbye, Gerd-Liv Valla, Harald Berntsen, Jørgen Sandemose, Truls Wyller, Knut Erik Aagaard, Jo Sivertsen, Sissel Myklebust, Ole Jacob Bull, Jon Langdal og Nils Johan Ringdal." (Wikipedia per 16.04.2020)


 

Årgang 1973

Her har vi så langt bare tilgang på nummer 2, som inneholder artikler med disse overskriftene: Fagforeningene og fascismen. KUL og faglig politikk. Skånland-innstillingen. Sosialldemokratiet og fascismen. LO – en kamporganisasjon? Militærkuppet i Chile. Redaktør var Øyvind Horverak.

Last ned her (2 MB).

Årgang 1974

Her har vi så langt tilgang på to ordinære utgaver og et ekstranummer. Redaktør var Truls Wyller. Overskriftene er:

Nummer 3: Nidingsverker bygges ut – AKP med nasjonalsosialistisk attakk på arbeiderklassen. Arbeiderklassen og "folket". Høykonjunktur med olje til statsmaskineriet. Kapitalisme og imperialisme. SVs bondefangeri. Universitetsmarxisme.

Nummer 4: Kommunistisk enhet. Heismontørene viser veien. Tre klasser. Oppbrudd fra leninismen. NKP 1945–50: Anti-monopolisme og borgerlig nasjonalisme. Staten og korporativismen. Vår klare stilling til voldgiften. Bekjemp universitetsloven. Kvinnesak eller klassekamp – om separat kvinneorganisering. Om abort. Sjølberging?

Ekstraflak: Hva må gjøres med AKP?

Last ned årgangen samla (7 MB)

Årgang 1975

Her har vi seks utgaver. Redaktør var først Nils Johan Ringdal og fra nr. 5 Petter Nafstad. Overskriftene er:

Nummer 1: 1928 og i dag, tvers gjennom lov til seier. Helomvending – har AKP endret syn i fremmedarbeiderspørsmålet? Martin Tranmæl – SVs politiske forbilde? Etter høstens streikekamper – bryt med SV. Gnistens redaksjonelle praksis. SVs avanserte støttespill for kapitalen. Kvinnesak er viktig

Nummer 2: Husleiestreik – betal gammel leie. Om mellomlagsbevissthet. Vitenskap og ideologi. Sangerkrig anno 1975. KUL/Bergen dannet.

Nummer 3: Leserbrev fra nyutmeldte fra AKP. Om kapitalakkumulasjon og politisk umyndiggjøring – en analyse av sovjetsamfunnet. Rapport fra KAs 2. landsmøte. Vestlig åndsliv.

Nummer 4: Hammerverksaken i perspektiv. Nasjonalisme og teoriløyse. Familie og husarbeide under kapitalismen. Psykologien i folkets tjeneste?

Nummer 5: Okkupasjonen på Sogn. Streikene må føres på tvers av LO. Fram for en proletær linje i streikestøttearbeidet.

Nummer 6: Fram for en kommunistisk politikk. Sovjetsamfunnet. Streikestøttekomiteen. KUL-Tromsø er dannet.

Last ned årgangen samla (9 MB)

Årgang 1976

Her har vi sju utgaver. Redaktør var først Hilde Haakonsen og fra nr. 5 Dag Petterson. Overskriftene er:

Nummer 1: Kampen mot statens lønnskomite – er det lov å stjele fra de lavtlønte? Suspensjoner og "ytringsfrihet" i fagbevegelsen. Dommen i Stavanger byrett. USSR – degenerert statskapitalisme. KUL om Sovjet. Kjøp KUL-boka. Naturdialektikk.

Nummer 2: MPLA mot seier. AKP/SV med reaksjonært framstøt – stavnsrett for midlertidig ansatte ved Universitetet i Oslo? AKP med "venstre"vridd antikommunisme. Kinas utenrikspolitikk – sviket mot den proletariske internasjonalismen. Kinas utenrikspolitikk – styrker revolusjonens internasjonale reserver. Sovjetsamfunnet og kapitalen med de ni liv.

Nummer 3: Jøtul-streiken førte fram til seier. "SV – kapitalens siste skanse". Trusselen fra øst eller SVs begrep om en Stalin-tradisjon. KKPs utenrikspolitikk og revolusjonær analyse – hvilken verden er den marxistiske? Økonomismen med de ti liv.

Nummer 4: Streiken ved Linjegods – full støtte til de streikende, vær på vakt mot småborgerlig innflytelse. Arbeidet med klasseanalysen er i gang. Kina og USSR, teori og praksis, ansvarlighet og panikk. Sluttreplikk om Kinas utenrikspolitikk. Er sovjetsamfunnet kapitalistisk?

Nummer 5: KULs samlingsprosess – avklaring og konsolidering. KUL i DNS. Utenrikspolitiske resolusjoner.

Nummer 6: Mao Tse Tung. Streiken ved Nordzink. Kinas utenrikspolitikk. Småborgerskapet, AKP og Kina.

Nummer 7: Streikestøttebyråkratiet isolerer de streikende. AKP stadig brunere. AKPs klasseanalyserevisjon – teoriløshet og opportunisme. KUL i DNS.

Last ned årgangen samla (12 MB)

Årgang 1977

Her har vi fem utgaver, hvorav ett dobbeltnummer. Redaktør var først Jim Aage Nøttestad og fra nr. 5 Kjell Bjørgeengen. Overskriftene er:

Nummer 1: Situasjonen i Kina – kamp mellom borgerskap og proletariat. Streiken på brygga og legalismen. Progressive ekskluderes fra AKP. Suspensjon av studenttillitsmann – politivold mot studentdemonstrasjon. Helomvending i AKPs faglige politikk – sabotasjelinje i sosiale etater.

Nummer 2: Stortingsmelding 13 et skritt bort fra Florence Nightingale-myten. 8. mars og feminisme. NSUs tidligere nestleder: Bryt med SV.

Nummer 3/4: Proletarisk internasjonalisme eller nasjonalsosialisme? SVs "faglige" og "upolitiske" 1. mai. AKP 1. mai – enhet på klassesamarbeidets grunn. Nytt marxistisk hefte. Kommunistisk Arbeiderforbunds 1. mai-arrangementer.

Nummer 5: De albanske kommunistene og Kinas utenrikspolitikk. Resolusjoner fra KULs 2. kongress. Kommunistisk universitetslag og arbeidet med å gjenreise leninismen. På sporet av den tapte tid (Kontrast).

Nummer 6: Klassekampen i Libanon. Om bondespørsmålet. Situasjonen i Eritrea og Libanon. Sosiologien og samfunnet.

Last ned årgangen samla (9 MB)

Årgang 1978

Her har vi to utgaver, hvorav ett dobbeltnummer. Redaktør var Kjell Bjørgeengen. Overskriftene er:

Nummer 1: Veien fram går utelukkende tilbake. Noen SVere og Lenin. Klassesamarbeid i vedrensmålestokk. Oktoberrevolusjonen.

Nummer 2/3: Proletarisk 1. mai 1978. Klasse mot klasse. Om målstrev og bakstrev. Situasjonen i Midt-Østen. Arbeiderklassen i Eritrea. Block-Watne-streiken og streikestøttearbeidet. Intervju med utmeldt NKSer.

Last ned årgangen samla (5 MB)


Siste publiseringsdato: 22. april 2020

Tilbake til pdf-arkivet